top of page

תקנון החנות

תקנון פעילות NITZAN ELUL STUDIO

אנו מברכים אותך על הגעתך למתחם הפעילות של המותג  (להלן: המותג” או “(  N במסגרתו מוצעים בגדים ו\או אקססוריז מותאמים , אשר עוצבו באופן ייחודי ומקורי על ידי המעצבת ניצן זרביב (להלן ” המעצבת“) https://www.nitzanelulstudio.com/ מתחם הפעילות פועל בכתובת ו\או בכל מתחם דיגיטלי ו\או דומיין אחר, באשר יהיה כתובתו המקושר למתחם הפעילות.

מתחם הפעילות משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים ו\או אקסוסריז של המותג (להלן: “החנות“  והוא בבעלות המותג ומנוהל באמצעות המעצבת ו\או כל גורם המורשה לפעול מטעמה (להלן: “האתר” \ “מתחם הפעילות “”)

הנך מתבקשת לקרוא בעיון ובהעמקה את כל התנאים וההסכמות המפורטים בתקנון הפעילות להלן (להלן: “התקנון “) וזאת בטרם עשיית כל שימוש במתחם הפעילות  ו/או בכל חלק ממנו ו\או בטרם רכישת כל מוצר ו\או בטרם השתתפות בכל פעילות המוצעת על ידי המותג ו\או על ידי המעצבת במסגרת כל פלטפורמה .

מתחם הפעילות ו\או המותג מופעל ו\או מנוהל על ידי המעצבת  ו\או כל גורם הפועל מטעמה ובכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר ו\או לכל מוצר המוצע במסגרתו ניתן לפנות למנהלת האתר בעמוד צור קשר, במייל elulnitzan@gmail.com  : או בטלפון:   0509190522 

תקנון זה מהווה את כלל החובות ו\או הזכויות הכרוכות בשימושך באתר, ובכל עניין הקשור להתקשרותך עם המותג ו\או המעצבת לרבות ומבלי להגביל בכל עניין ו\או אופן הקשור לצריכת כל מוצר המוצע במסגרת החנות ותקנון זה מסדיר את היחסים בין המותג לבין הגולשת באתר ו\או המזמינה דרך האתר.

תקנון זה ממזג ומכיל בתוכו את מלוא החיובים, ההסכמות והנהלים החלים על כל אדם ו/או ישות משפטית אחרת העושה שימוש מכל סוג באתר ו\או בכל מוצר ו במסגרתו לרבות אך מבלי להגביל, בדבר פעולת גלישה בלבד ו/או כל פעולה אחרת כמשתמש רשום (ככל שיידרש) ,  בכל הקשור לביצוע הזמנות מהחנות, כפי שיפורט בתקנון זה, בעוד המותג ו\או המעצבת ו\או כל גורם המורשה לפעול ממטעמן שומרים על זכותן, הבלתי מוגבלת, לעדכן את תנאיו של תקנון  זה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל , המותג ו\או המעצבת שומרות שומרת על זכותה לעדכן את הקולקציה ו\או העצובים ו\או ו\או את המוצרים ו\או השירותים המוצעים מעת לעת בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי .

כל שימוש במתחם הפעילות , באשר יהיה טיבו וסוגו, מעיד על מתן הסכמה מצדך לכלל ההוראות הקבועות בתקנון זה ומהווה את אישורך והצהרתך כי כל ההוראות ו\או ההסכמות המפורטות בו יקוימו ו\או יחויבו אותך וימולאו על ידך במלואן. מתוקף ההצהרה כאמור, הנך מוותר/ת ויתור מלא וסופי על כל טענה ו/או דרישה נגד המותג ו\או המעצבת ו\או כל גורם המורשה לפעול מטעמן לרבות סוכניהם, שלוחיהם מנהליהם וכיו”ב בגין כל עניין הקשור לשימושך במתחם הפעלות  ו/או למוצרים ו\או לשירותים המוצעים בו למעט דרישה ו/או תביעה הקשורה להפרה מצד המותג ו\או המעצבת  בהתאם להוראותיו של הסכם זה.

תקנון זה מנוסח בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד אך מתייחס כמובן גם לקהל הגברי.

הסכמה לתנאי התקנון

 1. מוסכם כי השימוש במתחם הפעילות ו/או עשיית כל פעולה מכל סוג על ידך במסגרתו, לרבות ומבלי למעט פעולת גלישה בלבד, רישומך באתר כמשתמשת רשומה וביצוע כל הזמנה בחנות והן כל פעולה נוספת הקשורה לשימוש באתר ו/או לתכנים ו\או למוצרים ו\או לשירותים המוצעים בו, מעידה על מתן הסכמתך הבלתי חוזרת למותג ו\או למעצבת  לנהוג על פי תנאיו של תקנון זה  וכל האמור בו יחייב אותך באופן סופי ומוחלט ומכאן נגזרת החשיבות הרבה לקוראם בעיון רב בטרם עשיית כל פעולה באתר.

 2. רישומים שיאספו במאגרי המותג, בכל עניין הקשור לשימושך באתר, לרבות ומבלי להגביל ביצוע כל הזמנה באמצעותו, תהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות שבוצעו.

 3. הנך מאשרת כי ידוע לך שכלל התמונות ו\או ההדמיות של העיצובים ו\או של כל מוצר מהמוצרים המוצעים באשר יהיה סוגו אשר יופיע באתר, הנן לצורכי המחשה בלבד ואינן מחייבות את המותג ו\או המעצבת אך מוסכם ומובהר כי המותג ו\או המעצבת יעשו כמיטב יכולתן להציג תמונות מדויקת ככל האפשר.

 4. ההסכמה הנ”ל, הניתנת על ידך לתנאיו של תקנון זה הינה סופית מוחלטת ובלתי חוזרת וניתנת אף כהסכמת מכללא לכלל ההוראות של תקנון זה ו/או תנאים נוספים שיתווספו על ידי המותג ו\או המעצבת בכל עת בעתיד בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ובהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה.

 • הנך בעלת הכשרות המשפטית הנדרשת להתקשר בתקנון מחייב זה.

 • הנך מתחייבת כי כל המידע שנמסר ו\או יימסר על ידך ו/או על ידי מי מטעמך במסגרת מתחם הפעילות ו/או השירותים ו\או המוצרים הינו אמת ומדויק.

 • הנך מאשרת את האיסור המוחלט להתחזות לאדם אחר ו/או להשתמש בפרטים מזהים של אדם אחר ו/או לתת כל מידע שהוא כוזב או אינו מדויק לחלוטין. הנ”ל חל גם על כלל המידע שנמסר על ידך במהלך כל הליך הרשמה המתבצע באתר מכל סוג

   5. מובהר כי המותג ו\או המעצבת אינן מתחייבות להחזיק מלאי של כל הדגמים ו\או הבגדים ו\או האקסוסריז ו\או כל פריט שיוצע לרכישה במסגרת החנות               שתמונותיהם מופיעות באתר.

   6. המותג מאשר את התחייבותו לעשות כמיטב יכולתו שכל המידע המצוי באתר יהיה שלם ומדויק אך הנך מאשרת כי ידוע לך כי עשויים להיות אי דיוקים ו\או           שגיאות והמותג ו\או המעצבת לא ישאו בכל אחריות הנובעת ו\או הקשורה לאי דיוקים הנ”ל ו\או לשגיאות שעשויות להימצא.

עריכת שינויים

 1. המותג ו\או כל גורם המורשה לפעול מטעמה שומרת על זכותה לערוך בכל עת כל שינוי ו/או תיקון מכל סוג שיהיה בהוראותיו של תקנון זה ו/או בסל המוצרים ו\או השירותים ו\או בתכנים הנכללים בהם ו\או במידע ו\או בתוכן מכל סוג המוצעים באתר לרבות ומבלי להגביל עדכון תעריפים וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. למען הסר ספק יובהר כי המחיר התקף בגין הזמנה שבוצעה הנו המחיר שפורסם במועד השלמת ההזמנה (הכולל את פרטי התשלום ו\או האשראי) . ידוע לך כי באם יעודכנו המחירים בטרם השלמת תהליך ההזמנה באתר אזי תחויב הלקוחה בהתאם למחיר המעודכן .

 2. מוסכם כי חלה עליך האחריות לעקוב אחר שינויים כאמור, שעשויים לחול הן על הוראותיו של התקנון, ו/או על כל חלק במתחם הפעילות, ומכאן חובתך לעיין מעת לעת בהוראותיו של תקנון זה על מנת להתחקות אחר אכיפת השינויים כאמור.

 

כללים לשימוש במתחם הפעילות

הנך מאשרת ומצהירה כדלקמן :

 1. ידוע לך שכלל המחירים המפורטים באתר הנם בשקלים , והנ”ל כוללים מע”מ באם אכן חל על פי כל דין אך אינם כוללים דמי משלוח והנ”ל הנם בעלות נפרדת כפי שיפורט בתקנון זה, בהתאם לאופי המשלוח המבוקש.

 2. .ידוע לך שהמותג שומר על זכותו להציע במתחם הפעילות, מעת לעת, מגוון מבצעים ו\או הטבות ו\או הנחות והן שומר על זכותן לעדכנם אם במלואם ו\או בכל חלק מהם והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של המותג.

 3. המותג שומר על זכותו להעביר ללקוחה הודעת תזכורות באם הסל קניות ננטש על ידה בעת תהליך רכישה במסגרת החנות וזאת באמצעות שליחת הודעה למייל ו\או לנייד באם פרטים אלו סופקו במהלך תהליך הרכישה שהוחל על ידה ואף אם לא הושלם.

 4. הנך מאשרת כי ידוע לך שהחברה שומרת על זכותה להציע לך כלקוחה אפשרות הרשמה לדיירים רשמיים מאת המותג ו\או מטעם מתחם הפעילות , באם אינך חפצה בקבלת דיוורים כאמור ומעוניינת להסיר את עצמך מן הדיור לאחר שבוצעה ההרשמה לאתר הנך נדרשת לבצע הסרה כאמור באמצעות הקישור להסרה שיופיע בתחתית הדיוק שיתקבל על ידך .

 5. כי ידוע לך שהרישום שיתבצע במסגרת האתר (ככל שאכן יבוצע על ידך) הנו מוגבל לשימושך הבלעדי כלקוחה והמותג שומר על זכותו להסיר כל חשבון שהנו כפול ו\או שעלה החשש שהנו כפול.

ההרשמה וביצוע ההזמנות

 1. בעת רכישת כל מוצר מכל סוג המוצע בחנות, תמלא הלקוחה את כלל הפרטים הדרושים בעת מילוי ההזמנה. מובהר כי מילוי כלל התנאים מהווים תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה באתר.

 2. מובהר כי המותג ו\או כל גורם המורשה לפעול מטעמו, יעשה כל שימוש בנתונים שיסופקו על ידי הלקוחה בהתאם ובכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות הנהוגה במתחם הפעילות ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

 3. מובהר כי אספקת כלל הנתונים על ידי הלקוחה בעת תהליך ההזמנה מהווים ראיה לנכונות הפרטים ואספקתם תהווה תנאי לביצוע ההזמנה ביעילות. מובהר כי באם בעת ביצוע ההזמנה יסופקו על ידי הלקוחה נתונים שגויים , המותג ו\או כל גורם המורשה לפעול מטעמו לא יוכל להבטיח שהמוצרים שהוזמנו אכן יגיעו ליעדם ובמקרה הנ”ל באם המוצרים יחזרו למותג בשל אספקת נתונים מוטעים אזי הלקוחה תחויב בתשלום דמי משלוח וטיפול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .

 4. עם ביצוע ההזמנה על ידי הלקוחה באתר, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שיסופק, ולאחר קבלת אישור מחברות האשראי תאושר העסקה וההזמנה תבוצע. מובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהוזנו על ידי הלקוחה בעת ביצוע ההזמנה יהוו ראיה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.

 5. מובהר כי באם עסקת האשראי לא תכובד על ידי חברות האשראי מכל טעם ו\או פגם שיהא אזי העסקה לא תאושר והלקוחה תחויב לספק אמצעי אשראי חלופי להשלמת עסקת הרכישה.

 6. מובהר כי אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר שהוזמן אכן מצוי במלאי במחסני המותג במועד האספקה המבוקש ו\או בעת מועד ביצוע ההזמנה. מוסכם כי באם המוצר לא קיים במלאי מכל סיבה שתהא, והמוצר מוצג לרכישה בחנות בעת ביצוע ההזמנה אזי המותג לא יהיה מחויב במכירת המוצר ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו\או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק באם ישיר ו\או עקיף אשר נגרם ללקוחה הרוכשת ו\או לצדדים שלישים. האמור דלעיל כפוף להתחייבות המותג להשיב ללקוחה את הסכום ששולם על ידה באם אכן שולם ו\או המותג יבטל את החיוב במידה ובוצע.

 7. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל מובהר כי לעיתי על אף שמוצר פלוני מוצג בחנות כקיים במלאי ייתכן כי אינו קיים בפועל במחסני המותג ולא ניתן לספקו, בנסיבות אלו תבוטל העסקה ותבוצע על ידי המותג השבה של התשלום וללקוחה לא תהיה כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה נגד מותג ו\או נגד כל גורם המורשה לפעול מטעמו

 8. מובהר כי המותג ו\או כל גורם מורשה מטעמו שומר על זכותו לא לאשר הזמנה של לקוחה מכל טעם שיהא ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המותג, לרבות ומבלי להגביל במקרים בהם אושרה עסקה והלקוחה נתנה את הסכמתה לתנאי התקנון ו\או למדיניות הפרטיות.

 9. מבלי לגרוע מהמור דלעיל , אף באם סירב המותג על פי שיקול דעתו הבלעדי שלא לאשר את הזמנתה של הלקוחה, הנהלת המותג שומרת על זכותה, אך אינה חייבת להציג ו\או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות אמצעי התקשורת אותו ספקה הלקוחה , לרבות עדכוני תוכן, מידע על שירותים ומוצרים של המותג , מידע אודות מבצעים ו\או שירותים של אחרים , מבצעים, חידושים במתחם הפעילות, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב

 10. המותג שומר על זכותו לבטל את ההזמנה במקרים כדלקמן:

 • נמסרו על ידי הלקוחה במתכוון פרטים שגויים ו\או הנ”ל התחזתה לאדם אחר;

 • הלקוחה בצעה מחדל ו\או מעשה הפוגע ו\או כזה העשוי לפגוע במותג ו\או במעצבת ו\או בכל גורם מורשה מטעמם ו\או בציבור לקוחות המותג ו\או בצדדים שלישים הקשורים במותג לרבות ומבלי להגביל ספקים ו\או עובדיה ו\או שלוחיה של המותג.

אם באמצעות ההתקשרות המוצעת במתחם הפעילות, בוצע ו\או נחשד להיות מבוצע מעשה שאינו חוקי על פי כל דיו.

 1. אם ישנו חוב של הלקוחה ו\או הקשור ללקוחה למותג

 2. באם יתברר שכרטיס האשראי שסופק על ידי הלקוחה אינו תקף ו\או שחברת האשראי אינה מאשרת את העסקה מכל טעם שיהא ו\או שחברת פאיפאל ו\או כל שירות ארנק דיגיטלי באמצעותו יפעל המותג בכל עת בעתיד איננה מכבדת את החיוב ו\או שהמוצר המבוקש אינו מצוי במלאי במקרה הנ”ל המותג יצור קשר עם הלקוחה לשם ביטול העסקה ו\או השלמתה באמצעות רכישת מוצר חלופי בהתאם להסכמות שיגובשו בעניין בין הלקוחה ונציג מורשה מטעם המותג.

  11. מובהר כי באם תבחר הלקוחה לבצע תשלום באמצעות פאי פאל אזי הלקוחה תתבקש להזין את פרטי חשבונה הקיים באתר פאיפאל או תבחר לפתוח חשבון פאיפאל על מנת לבצע את העסקה באמצעותו.

 • רק לאחר קבלת אישור בידי המותג מאת חברת פאיפאל, המותג יהיה רשאי לגבות את התשלום עבור המוצר\ים שנרכשו. השימוש וקבלת האישור כפוף להוראותיו של תנאי השימוש והגנת הפרטיות של פייאל ולא של המותג ו\או האתר.

מדיניות המותג – החלפות והחזרת מוצרים

כל האמור בסעיף זה כפוף להוראותיו שח חוק הגנת הצרכן התשמ”א (להלן: “החוק”)

 1. בידי המזמינה הזכות לבטל את ההזמנה שבוצעה באתר בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

 • החזר כספי בניכוי 5% דמי ביטול יינתן עד 48 שעות ממועד ביצוע והשלמת הרכישה ואישורה על ידי האתר, במידה והפריט הגיע במשלוח יחושב הזמן מרגע קבלת החבילה בידי השליח וזאת בכפוף לקים מלוא התנאים המצטברים כדלקמן:

 • כל זיכוי יועבר לביצוע בכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה ו\או באמצעות פאיל פאל ו\או באמצעו מתן שובר זיכוי ויבוצע בפועל בהתאם לתנאים הנהוגים בחברת האשראי ו\או בפאי פאל ו\או המותג בהתאמה

 • ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר\ים ללקוחה לא יגרור חיוב נוסף ויוחזרו ללקוחה כלל הכספים ששולמו על ידה בגין העסקה לרבות דמי משלוח . זיכוי כספי יינתן בהתאם להוראותיו של החוק.

 • במקרה של ביטול עסקה במועדים האמור דלעיל לאחר שהמוצר נשלח למזמינה – יבוצע זיכוי לאחר קיזוז דמי המשלוח ובתנאי שמתקיימים כל התנאים להלן:

 • הפריט יוחזר ללא כל פגם ו\או ללא שימוש ו\או נזק ועם התווית המקורית מחוברת בשלמותה לפריט .

 • למען הסר ספק יובהר כי באם הפריט יוחזר שלא בהתאם לתנאים המפורטים דלעיל אזי הלקוחה לא תהיה זכאית לקבלת הזיכוי הכספי ו\או כל השבה.

 • מובהר כי ההחזר הכספי יעובד תוך 14 יום לכל המאוחר ממועד החזרת הפריט, אך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה. ההחזר יבוצע באותם התנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד).

 • מובהר כי המותג ו\או כל גורם מטעמו הנם הגורמים הבלעדיים בעלי שיקול הדעת בכל הקשור להחזרות מוצרים לרבות להכרעות באשר למצב הפריט שהחזר באם הנו בר זיכוי ו\או השבה ובאם לאו.

 • ניתן להחזיר פריט ו\או להחליפו באם לא נעשה בו כל שימוש מכל סוג ובאם הנ”ל מוחזר באריזתו המקורית, בעוד תווית המחיר המקורית מוצמדת לפריט – תוך 14 יום ממועד קבלתו.

 • החזרת פריטים – מובהר כי האחריות להחזרת פריט\ים לכתובת המותג ברחוב סביון 20 בית דגן הנה באחריותה הבלעדית של הלקוחה ולא תהא להנ”ל כל דרישה ו\או תביעה נגד המותג ו\או כל גורם מטעמו בכל הקשור להחזר הפריט על ידה .

 • החזרת המוצר תעשה באמצעות אחת מהחלופות הבאות בהתאם להחלטתה של הלקוחה:

 1. באמצעות תיאום איתנו עם שליח שלנו שיגיע אלייך לאיסוף החבילה בעלות 25 ש”ח

 2. החזרת המוצרים עצמאית למשרדי המותג בכתובת בבית דגן.

מובהר כי בהתאם לכללים שנקבעו במשרד הבריאות , חלקים תחתונים של הלבשה תחתונה ו\או בגדי ים אינם ניתנים להחזרה ו\או החלפה.

מדיניות החלפה, החזרה ואחריות על תכשיטים 

 1. האחריות על התכשיטים תקפה עד חצי שנה מרגע הזמנת המוצר , והינה עבור שיבוץ האבנים והשחרה של התכשיט. אין אחריות על תכשיט שנקרע או נשבר.

 2. מדיניות ההחלפה \ ההחזרה על פי סעיף “מדיניות המותג – החלפות והחזרות מוצרים”.

מדיניות אספקה ומשלוחים

 1. במסגרת זמני האספקה המפורטים באתר בעת ביצוע ההזמנה האספקה תבוצע באמצעות אחת מהחלופות המופרטות להלן וכפופות לתנאים כדלקמן:

 • באמצעות שליח עד הבית , בעלות של 25₪ למשלוח – מועד ההגעה המשוער של המשלוח באמצעות שליח עד הבית הנו תוך 6 ימי עסקים ממועד יציאת החבילה מהכתובת הרשומה של המותג , אך המותג ו\או כל גורם מטעמו אינו מתחייב ו\או אחראי למועד האספקה בפועל וזאת בשל העובדה כי משלוח כאמור מבוצע על ידי חברת שליחויות . תווך האספקה המשוער כמפורט לעיל (6 ימים עסקים ) הנו תקף לכל מקום בישראל למעט הישובים המפורטים להלן, בגינם יתכנו עיכובים: יישובים מעבר לקו הירוק, אזור רמת הגולן, יישובי הערבה ואילת .

 • באמצעות איסוף עצמי בזמני הפעילות שיתואמו מראש בכתובת הרשומה של המותג אלמוגים 23 נצר חזני.

 • למען הסר ספק יובהר כי מועדי האספקה המפורטים דלעיל לא יחולו על פריטים שאינם מצויים במלאי מכל סיבה שתהא.

 • יובהר כי המותג אינו נושא באחריות מכל סוג על עיכובים של חברת השליחויות ו\או של דואר ישראל .

 • מובהר כי ההזמנה תסופק ללקוחה רק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בהתאם לכללים המפורטים באתר לרבות ומבלי להגביל בכל הקשור לטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים באתר ביחס לפריט המוזמן , ובתנאי שכרטיס האשראי ו\או אמצעי התשלום אושר וכל זאת בהתאם לתנאיו של תקנון זה .

אחריות החברה

 1. המותג ו\או המעצבת ו\או כל גורם המורשה לפעול מטעמן, לא יהיו אחראים ו\או לא יישאו בכל נזק ישיר ו\או עקיף שייגרם לגולשת באתר ו\או למשתמשת ו\או לצדדים שלישים , לרבות לכל גורם אשר התקשר עם המותג, בכל הקשור לצריכה ו\או אספקה של מוצרים ו\או שירותים המוצעים במתחם הפעילות ו\או בכל הקשור לכל שירות המוצע על ידי המותג שלא על פי הוראותיו של תקנון זה, וזאת בשל כל עילת תביעה שתהא, לרבות ומבלי להגביל בגין הפסד הכנסה ו\או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא, שאז המותג שומר על זכותו לבטל את ההזמנה הנדונה.

 2. מובהר כי כלל התמונות ו\או ההדמיות של כל הפריטים המוצעים במתחם הפעילות נועדו לצורכי המחשה בלבד וייתכנו הבדלים משמעותיים בין התמונות המוצגות לפריטים הנמכרים בפועל, לרבוץ בכל הקשור לפערי מידות ו\או גזרות ו\או דיוק של נראות עיצובית והנך מאשרת בזאת כי הנך מוותרת על כל טענה ו\או דרישה נגד המותג ו\או המעצבת בשל הבדלים אלו והמותג ו\או המצעבת ו\או כל גורם מטעמם לא ישא בכל אחריות מכל סוג בעניין זה.

 3. מוסכם כי ידוע לך והנך מאשרת שהמותג ו\או המעצבת ו\או כל גורם מטעמן לא יישאו באחריות העולה על ערך הפריט\ים שנרכשו ולא יישאו בכל נזק ישיר ו\או נזק תוצאתי מכל סוג.

 4. מובהר כי המותג ו\או המעצבת ו\או כל צד שלישי המורשה לפעול מטעמן לא ישא בכל אחריות לכל טעות שנפלה באתר, לרבות ומבלי להגביל לכל טעות קולמוס בתיאור הפריט, פערי מידות וכל טעות שעושיה להיות כרוכה במצג הפריטים.

 5. המותג ו\או המעצבת ו\או כל צד שלישי לא ישאו בכל אחריות בגין נזק (ישיר ו\או תוצאתי) שנגרם עקב שימוש בפריט\ים שנרכשו באתר ושימוש בו שלא בהתאם להוראות היצרן ו\או המותג לרבות ומבלי להגביל בכל הקושר לביצוע כביסה ו\או כל שימוש אחר.

 6. המותג ו\או המעצבת ו\או כל צד שלישי לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת הפריטים שנרכשו שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, לרבות ומבלי להגביל בכל הקשור עיכובים שנובעים מתקלות, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכות המחשוב ו\או במערכות טלמסר שייפגעו בין היתר בהשלמת תהליך הרכישה ו\או תקלות בשירות הדוא”ל.

 7. המותג ו\או המעצבת עושים כל שביכולתם לספק לך את המוצרים האיכותיים ביותר, אך בכל מקרה של אי שביעות רצון בשל פגם כלשהו, הנך מוזמנת לפנות לשירות לקוחות בטלפון 0509190522 והנהלת המותג יטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

מדיניות הפרטיות של המותג, דיוור ישיר ומאגר המידע

 

 1. יובהר כי כל הפרטים שימסרו על ידך במסגרת התקשרותך עם האתר בעת ביצוע ההזמנה, ישמרו בהתאם למדיניות המותג בכל הקשור לשמירה על פרטיותך ועל פי האמור, המותג ו\או כל גורם מטעמו ישמור הקפדה יתירה על הפרטים שנמסרו על ידך במסגרת ביצוע ההזמנה ולא יעבירם לכל גורם, למעט בנסיבות המפורטות להלן:

  1. אם המותג ו\או המעצבת ו\או כל גורם מטעמן יידרש לחשוף את הפרטים על פי צו שיפוטי ו\או על פי הדין;

  2. באם תוגש למותג ו\או למעצבת ו\או לכל גורם המורשה לפעול מטעמם, התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים נגדם בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשמת באתר ו\או גולשת ו\או כל מי שעושה באתר כל שימוש מכל סוג בגין כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו\או הליכים משפטיים, אם יהיו בין הנרשם למותג

 • באם המותג ימזג את פעילותו עם כל גוף אחר, אם את כל הפעילות בשלמותה ו\או באם כל חלק ממנה , אזי המותג יהיה רשאי להעביר לגוף האחר את הפרטים המצויים ברשותו בכפוף להתחייבותו של הגוף האחר, הנזכר לעל, להתחייב למלא אחר כל ההוראות של מדיניות הפרטיות של המותג כמפורט בתקנון זה.

 1. באם עולה בידי המותג החשד כי משתמש באתר עשה שימוש באתר לצרכי ביצוע מעשה ו\או מחדל הפוגע ו\או העשוי לפגוע במותג ו\או במעצבת ו\או בקהל לקוחותיו ו\או בכל צד שלישי

 2.   באם יעלה החשד אצל המותג כי משתמש באתר הפר הוראה מתכוונן שזה ו\או כל הסכם עם המותג ו\או עם כל גורם מטעמו.

 3. אם וככל שתידרש העברת הפרטים הנדונה לצורכי פעילות המותג לרבות ומבלי להגביל העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים ו\או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של המותג

 

מוסכם כי בכפוף להוראות המפורטות דלעיל, הנך מוותרת על כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה נגד המותג ו\או המעצבת ו\או כל גורם מטעמם ,בגין מסירת פרטים כאמור דלעיל.

 

מאגר המידע

 1.  כל הפרטים שנמסרו על ידיך במסגרת כל הזמנה שבוצעה ו\או כנגזרת של כל  התקשרות מכל סוג עם המותג ו\או המעצבת ו\או כל גורם מטעמה ובנוסף כל נתון שיופק על סמך הפרטים שנמסרו על ידיך ו\או כל מידע אודותיך שהגיע ו\או שיגיע לידיעת המותג, יוחזק במאגר המידע, אחד ו\או יותר של המותג.

 2. מובהר כי השימוש במידע ו\או בנתונים הקיימים במאגר המידע הנ”ל יעשה על ידי המותג ו\או על ידי המעצבת ו\או על ידי כל גורם מטעם לצורכי המטרות להלן :

  1. לצורכי קידום מכירות ו\או שיווק ו\או פרסום , לרבות באמצעות ביצוע פניה לגורמים אשר פרטיהם מצויים במאגר המידע (הפניה יכול שתבוצע באמצעות כל אמצעי תקשורת שימצא המותג לנכון לרבות בטלפון, בדוא”ל באמצעות רב מסר, בפקס וכיו”ב).

  2. לצורכי עידוד נאמנות של לקוחות המותג

 • לצורכי ניתוח ומחקר לרבות מחקר סטטיסטי

 1. לצורך ביקורת ומשוב בכל הקשור לתלונות ולשביעות לקוחות המותג

 2. לצורכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי לרבות ומבלי להגביל באמצעות cookies

 1. יובהר כי כל שימוש במידע ו\או בנתונים ו\או בכל חלק מהם בהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה לא יהוו פגיעה בפרטיות והמותג לא ייחשב כמפר את התחייבותו לפרטיות המשתמשת באתר על פי חוק הגנת הפרטיות תשמ”א 1981.

 2. המותג לא ייחשב כמפר התחייבותו לפרטיות ו\או כפוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה -1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמשת ו\או להתחקות אחריה על ידי אחר אשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 3. הנך מאשרת בזאת כי ידוע לך שאינך מחויבת למסור כל פרטים על ידיך לרבות ומבלי להגביל אינך מחויבת להעביר פרטים מזהים כלשהם והנך עושה זאת מרצונך החופשי ובכפוף להסכמתך המפורשת. וכל שימוש בפרטים אלו בהתאם להוראותיו של תקנון זה לא ייחשבו על ידיך כפגיעה בפרטיותך המזכות אותך בכל סעד ט\או פיצוי כלשהו.

באם אינך מעוניינת כי יעשו שימוש בפרטים שנמסרו על ידיך למותג ו\או באם הנך מעוניינת שפרטייך יוסרו ממאגר המידע שהנו בבעלותו הבלעדית של המותג ו\או של כל גורם המורשה בעניין מטעמו ו\או באם הנך מעוניינת שלא לקבל כל דיוור ו\או פניה באמצעות דיוור ישיר, עליך להודיע על כך ללא דיחוי למנהלת המותג בכתובת  elulnitzan@gmail.com  ו\או באמצעות שימוש במנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור והמותג יפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה על ידיך.

שמירה על סודיות

 1. המותג מאשר בזאת כי אינו אוגר את מספרי כרטיס האשראי במחשביה ו\או במאגרי המידע שלה .

 2. מובהר כי המותג עושה שימוש בתקני אבטחה גבוהים ביותר על מנת להקפיד ככל הניתן על התחייבותו לשמירה על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.

 3. המותג עושה שימוש בחברת קארד קןם , חברת סליקת כרטיסי אשראי אשר הנה האחראית על ביצוע הסליקה לעסקאות המבוצעות בכל הקשור לרכישת פריטים מהחנות .

  1. יובהר כי מקס  הנה חברת סליקה מובילה אשר עומדת בתקנים הדוקים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישות חברות האשראי תקן PCI  Level 1.

 

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל עיצוב ו\או דגם ו\או הדמיה וו\או תמונה ו\או תוכן מכל סוג, לרבות גרפיקה, סימני לוגו אייקונים וכל תוכן המוצג באתר ו\או בכל פלטפורמה באמצעותה יפעל המותג בכל עת בעתיד הנן באופן בלעדי של המותג.

 2. נוכח זכויות הבעלות של המותג כמפורט דלעיל אינך מורשת להעתיק , לשכפל, להפיץ, למכור, לתרגם כל תוכן ן\או לשווק כל מידע ו\או תוכן הקיים באתר ו\או יהיה קיים בכל עת בעתיד, לרבות ומבלי להגביל סימני מסחר באם רשומים ןבאם לא, זכויות יוצרים, דגמים בלא קבלת אישור מראש מאת הנהלת המותג ו\או המעתבת ו\או כל גורם מטעמם.

כללי

 1. הנך מתחייב/ת להימנע מכל פעולה המפרה ו/או עשויה להפר סימן רשום, סימן שירות רשום, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכויות פרסום או כל זכות אחרת של המותג ו\או של המעצבת ו\או של כל אדם או ישות משפטית הפועלת מטעמן ו/או או הפרת כל חוק ו/או או חבות הסכמית.

 2. הנך מתחייב/ת להימנע מלהעלות ו/או להעביר לאתר ו\או למותג ו/או לכל גורם מטעמה כל מידע שהנו שקרי, מטעה, לא מהימן או שאינו מדויק, או כל תוכן ו/או מידע שאינו חוקי, מאיים, פוגעני, טורדני, מעליב, מוציא דיבה, שיש בו הונאה, חודר לפרטיותו של אדם אחר, גס, בוטה, או תוקפני .

 3. תכתובות שרשרת ו/או העברת כל מידע המכיל תוכנות וירוס או קודים ממוחשבים אחרים לרבות אך מבלי מעט מקבצים, ו/או תכניות המעוצבים ו/או מכוונים לגרום נזק או אשר עשויים להוות הפרעה, להגביל או למנוע באמצעות פונקציה מתאימה של כל תוכנה שהיא, חומרה או כל ציוד תקשורת ו/או להרוס או להשיג גישה שאינה מאושרת אל המערכת של האתר ו/או בסיס הנתונים ו/או הסיסמאות או כל מידע שהוא, אודות המותג ו\או המעצבת ו\או כל גורם שלישי הקשור למותג ו\או למעצבת לרבות בכל הקשור לאתר ו/או לשירותים ו\או למוצרים המוצעים בו ו/או לפעילויות מכל סוג של משתמשי האתר.

 4. הנך מתחייב/ת להימנע מנקיטת כל פעולה המחייבת ו/או העשויה לחייב את המותג ו\או את המעצבת ו/או מי מטעמה (בעניינים הכפופים לשיקול דעתה הבלעדי: לרבות אך מבלי למעט, חיובים הקשורים לצדדים שלישיים

 5. הנך מתחייב/ת להימנע מכל ניסיון להפריע ו/או להזיק למהלך הפעולות התקין של השירותים המוצעים באתר, ו/או לתפקודו התקין של מתחם הפעילות. להימנע מהעברת הודעות בשם של המותג ו\או של המעצבת שלא ניתנו בגינם הרשאות מפורשות מראש ובכתב מאת של המותג ו\או של המעצבת ו ו/או נציגיה המוסמכים לעניין זה, לרבות כל הודעה העשויה להיות הודעת ספאם.

 6. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, המותג ו\או של המעצבת ו ו\או כל גורם המורשה לפעול מטעמה רשאי למנוע את גישתך לאתר ו/או לכל קבוצת פייסבוק הקשור למותג (ככל שתוקם בכל עת בעתיד ) ולכל חלק ממנו ו\או לכל מתחם במסגרתו מוצעת פעילותו ו\או תכניו ו\או מוצריו של המותג ו\או של המעצבת, לרבות ומבלי למעט, ערוצי יוטיוב ו\או כל ערוץ ו\או אמצעי באמצעות מופצים התכנים פרי פיתוחה של המעצבת   , לרבות פלטפורמות מקוונות ו\או מתחמים פיזיים (חסימת גישה) אם באופן זמני ו/או קבוע לכל מידע ו/או תוכן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של של המותג ו\או של המעצבת ונידרש להסירו ו/או לשנותו לרבות חסימת גישתך בהתאם להוראותיו של סעיף זה לפרטי הגישה שניתנו לך לרבות שם המשתמש ו\או הסיסמא ו\או לכל תוכן המצוי בו.

 7. מובהר כי ידוע למשתמשת באתר (שבצעה רכישה ) ו/או לגולשת באתר כי על אף מאמציו של המותג לספק חווית משתמש בטיב איכות משובח החף מכל בעיות תפעול מכל סוג בכל הקשור לאתר ו/או לשירותים ו\או המוצרים המוצעים בו, המותג איננו ערב ו\או מתחייב כי לא יהיו באתר אם בשלמותו ו/או כל חלק ממנו תקלות מכל סוג לרבות אך מבלי להגביל תקלות טכניות מכל סוג, תקלות הנגזרות מבעיות אבטחה של האתר חדירות של ווירוסים, אי זמינות של האתר, הורדתו הזמנית לצורכי שדרוג, ביצוע עבודות תחזוקה ו/או תיקון של תקלות, ירידת האתר בשל עומסי יתר בשרתים הרלוונטיים וכל הנ”ל עשויים לקרות במהלך הפעילות התקינה של האתר ולא תופנה נגד של המותג ו\או של המעצבת ו/או נגד כל גורם הפועל מטעמן כל טענה ו/או דרישה בעניין תקלות כאמור.

 8. על כל תנאיו של תקנון זה ו\או על ההתקשרות בינך לבין המותג ו/או על מי מטעמו יחולו באופן בלעדי חוקיה של מדינת ישראל.

 

הצדדים קובעים את בית המשפט בתל-אביב כבית המשפט המוסמך לדון בינם לבין עצמם בכל עניין הנובע מחוזה זה.

 

מובהר בזאת כי בנסיבות בהן לאחר מועד אישורך על תקנון זה , יתגלה כי כל הוראה מהוראותיו מנוגדת בחלקה או במלואה לדין הקיים החל בהתאמה על עניין זה, מוסכם כי הדבר לא ישפיע על תוקפם של שאר ההוראות בתקנון. בנסיבות כאמור, המותג יפרסם נוסח הוראה אשר תחליף את אותו החלק המנוגד לחוק החל. הוראה זו תשקף, במידת האפשר, את מטרות אותו החלק המנוגד לחוק החל.

 

תקנון זה מכיל, מגלם ממזג ומבטא את כל התנאים הקשורים לשימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים בו . כל הבטחות ערובות, הסכמים בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא הסכם זה שניתנו או נעשו על ידי המותג ו\או המעצבת ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בתקנון זה  אין בהם בכדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בו או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם.

 

בכל שאלה הנוגעת לתנאי תקנון זה ניתן לפנות למנהל מתחם הפעילות בכתובת:

elulnitzan@gmail.com :

גרסה מיום 5.6.18

bottom of page